{:cz}3D florbalová liga{:}{:en}3D Florball League{:}

{:cz}Historie vzniku
Již od roku 2004 se pravidelně scházíme vždy v sobotu večer u florbalu. Díky zájmu mladých lidí o florbal, jsme vznikla 3D florbalová liga pro věkovou skupinu 14-23 let.

Dlouhodobě fungoval turnaj, který sdružoval 10 týmů – tedy asi 95 hráčů. Každý tým byl veden kapitánem, kterému byla vlastní vize celé ligy: „Budeme získávat učedníky“. Velký důraz jsme kladli právě na povzbuzování, vedení kapitánů, kteří pak pracují ve svých týmech. Jednotlivé zápasy se hrály v prostorách tělocvičen ZŠ Jablunkov a v hale Stars Třinec. Celý turnaj byl zakončen slavnostním vyhodnocením. Na tento projekt navazoval také letní florbalový kemp a celonoční akce „Lock in“ (noc plná sportu, filmu, zábavy) – vždy 2x v roce.

Vize
Cílem tohoto projektu je nabídnout mladým lidem vhodné podmínky pro setkávání se u sportu, kdy chceme vidět nejen fyzickou stránku člověka (trénink, kondice), ale také duševní (dobrá parta, přátelství) a duchovní (etické hodnoty založené na učení Bible).

Chceme vidět, že se každý z účastníků rozvíjí právě  v oblastech Duše, Ducha a Dtěla – proto 3D liga.

Chceme vidět vznikající 3D kluby a hráče zapojené do mládeže a místního sboru.

Současnost
Momentálně je činnost ligy pozastavena a přemýšlíme, co a jak dále. V roce 2015 byla zahájená spolupráce při pořádání florbalového campu na Ukrajině s organizací Josiah Venture. Více o campu zde.{:}{:en}

How it all started

Since 2004, we have been regularly meeting every Saturday in the evening for floorball. Thanks to young people who are interested in floorball, we created 3D Floorball league for the age group of 14-23 years.

There was for a long time a tournament which brought together 10 teams – approximately 95 players. Each team was led by a captain who shared the vision of the whole league: “We will make disciples.” We put a big emphasis on encouragement and guidance of the captains who afterwards worked in their teams. We played individual matches in the gym premises of ZŠ (Elementary school) Jablunkov and in the hall of Stars Třinec. The whole tournament ended with a ceremonial evaluation. This project was followed by a summer floorball camp and an all-night event “Lock-in” (a night full of sport, movies and entertainment) – always two times a year.

The vision

The goal of this project is to offer young people suitable conditions for meeting at sports where we want to see not only the physical aspect of a person (training, physical condition) but also the mental (a good team, friendship) and spiritual (ethical values based on teaching the Bible).

We want to see that every participant grows in the areas of Soul (Duše), Spirit (Ducha) and Body (Dtěla) – therefore 3D league.

We want to see the creating of 3D clubs and players involved in Youth group and the local church.

Present

Currently the work of the league is suspended. Today we are thinking about a new form of activity in the league. In 2015, we started cooperation with Josiah Venture in organising a floorball camp in Ukraine.{:}