Články

Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství!

Na začátku krátké shrnutí pro ty, kdo nejsou v obraze. Všechno vlastně začalo už před více než dvěma lety, kdy si dva lidé (jeden Nor a druhý Čech) pohrávali s myšlenkou, že by mohli společně založit sbor v rámci naší církve. Začali se za to modlit a hledali místo, kde je Bůh chce mít. Během procesu hledání se vystřídalo několik možností (Olomouc, Brno, Opava), ale nakonec je Bůh vedl do Ostravy-Poruby. V roce 2012 tam v období letních prázdnin proběhly dva misijní týdny, na kterých se povedlo navázat kontakty s několika místními lidmi, a někteří dokonce uvěřili. A na podzim roku 2012 se onen Nor (Kristian Lande s manželkou Krianne a synem Magnusem) a onen Čech (Daniel Kocyan) do Poruby přestěhovali. (Celý článek)

 

Potřebujeme vzory?

Člověk je tvor společenský a v té společnosti si hledá své místo. Dívá se kolem sebe, utváří si názor o ostatních, hledá si své vzory. A pro příklady nemusíme chodit vůbec daleko. Nemusíme se bavit o velkých lidech, olympijských vítězích, světoznámých evangelistech. (Celý článek)

 

Mé dítě…

Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci. J 8,41-44
Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky. 1. Jan 4,16
Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou. 1. Jan 3,1
Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec. Mat. 7,11
Protože jsem dokonalý Otec. Mat. 5,48 (Celý článek)

 

Pošli to dál…

Před nedávnem mi byl doporučen film „Pošli to dál“. Nenechala jsem si ho tedy ujít. Pokud jste ho ještě neviděli, tady je stručný obsah: Novinář Chris Chandler přijde při policejní akci o své auto. Vzápětí mu zcela neznámý muž věnuje svého jaguára a nic za to nechce. Tato zdánlivě nepochopitelná akce však má svůj začátek před čtyřmi měsíci. Tehdy malý Trevor nastoupil po prázdninách do sedmé třídy. Nový učitel, poznamenaný popáleninami na tváři, zadá žákům zvláštní úkol. Mají vymyslet způsob, jak změnit svět kolem sebe. Po dlouhém vymýšlení Trevor najde takový, který by mohl skutečně fungovat. Začne hned sám u sebe, když přivede k sobě domů bezdomovce Jerryho. Najde si ještě další „své“ dva lidi, kterým chce pomoci. Místo díků by mohli poslat pomoc dál… Malý Trevor má dojem, že jeho plán nevyšel, ale věci se dají do pohybu. (Celý článek)

 

Jak být misijní a jak působit misijně?

To je pro křesťana opravdu velmi důležitá otázka. A odpověď? Vezměme příklad: Mám-li někoho rád a chci-li ho potěšit nějakým dárkem, musím vědět, co potřebuje a kde to mohu sehnat, a samozřejmě musím na to mít.Otázka „Jak být misijní?“ nás tedy vede k hlubšímu zamyšlení nad vlastními pohnutkami. (Celý článek)

 

“Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.” – Marek 16:15

 

Idąc na cały świat…

Zasadniczym celem przyjścia Pana Jezusa na ten świat było pozyskiwanie zgubionych, a Jego zwiastowanie ewangelii było pełne mocy Ducha Św. Ostatnim poleceniem Pana Jezusa tutaj na ziemi było: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…”. Biblia uczy nas, że wszyscy wierzący  na ziemi są Bożymi ambasadorami i wszyscy wierzący powinni szerzyć ewangelię. (Celý článek)

 

Odvaha ke zvěstování evangelia

Jak jste na tom s odvahou při sdílení evangelia? Na jedné skupince mládeže jsme sdíleli naše duchovní zápasy, 2 z 5 lidí mluvili o svázanosti a strachu mluvit s lidmi přirozeně o své víře. Strach je nejčastější důvod, proč svoji víru skrýváme. Je tady reálný strach z odmítnutí, obava ze ztráty přátelství. Co si o mně lidé pomyslí? (Celý článek)

 

Mateřská dovolená a misie?

Když jsem byla požádána, jestli bych nenapsala článek o misii, tak jsem si řekla: Proč ne? Alespoň popřemýšlím, jakou roli hraje misie v mém životě v období, ve kterém zrovna jsem, a to na mateřské. Když jsem ještě chodila na nedělní besídku a dorost, tak si pamatuji, že jsme občas slyšeli vyprávění o nějakém misionáři. (Celý článek)

 

Požehnání z osamělosti

Jak se vypořádat s tím, když čekáme na životního partnera velmi dlouho? Zmocnil se mě pocit osamělosti. Za dva roky vstoupilo do manželství pět mých spolubydlících, a to nevzpomínám nespočet dalších kamarádů.  Ze své opuštěnosti jsem už byla unavená… (Celý článek)

 

Povzbuzovat se k evangelizaci

K napsání této úvahy mě inspirovala otázka tzv. „na tělo“: „Proč si myslíš, že je nutné povzbuzovat se k evangelizaci?“ Popravdě řečeno nevím. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Evangelizovat druhé jsem vždy bral za něco samozřejmého, jako jasný Boží pokyn, stejný jako např. Nepokradeš, Nesesmilníš, Nezabiješ,… (Celý článek)

 

“Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem v nebi.” – Matouš 10:32

 

Co si nekřesťané ve skutečnosti myslí o křesťanech?

Jedna z mých největších radostí při bádání je mluvení a poslouchání lidi, kteří sami sebe jednoznačně pokládají za nekřesťany. Nechápejte mě špatně – neslavím jejich absenci víry v Krista. Moje radost vychází z poslechu těch, kteří nevěří tomu, čemu věřím já, takže můžu být lépe připraven na to, jak jim svědčit. (Celý článek)

 

Zakládání sboru v Písku

Byl jsem požádán, abych napsal něco o zakládání sboru v Písku, který byl původně součástí návesného sboru. Do služby pastora v Návsí jsem nastoupil 1. 1. 1990 po téměř desetiletém působení ve farním sboru v Orlové. Po období komunistické totality nastala v Návsí příhodná doba pro celkovou aktivizaci sboru ve všech odvětvích počínaje prací s dětmi, přes mládež a střední generaci a zakládáním biblických hodin na nových místech konče. (Celý článek)

 

Nejhroznější nemoc křesťana

Milí přátelé, dnešní slovo je určené především křesťanům, těm kdo uvěřili, že Ježíš Kristus je Spasitelem světa. Biblický text, nad kterým se budeme zamýšlet, je z knihy Zjevení, patří mezi ty tvrdé, protože hovoří o nejhroznější nemoci. (Celý článek)

 

Každý může jet na misii

Už jsi slyšel o misijních týdnech? Je to týden, během kterého mladí, tak starší mohou sdílet Ježíše s lidmi. V České republice je hodně lidí, kteří neznají ani jednoho člověka, který zná Ježíše. To je obrovská výzva pro ty z nás, kteří jej známe.  (Celý článek)

 

Zlé skutky nejsou vyvažovány dobrými skutky, zlé skutky jsou trestány

V rozhovorech s lidmi zjišťujeme, že spousta z nich žije s falešnou představou, že na Božím soudu se budou vážit jejich skutky – na jednu misku vah se položí jejich skutky, o kterých si myslí, že jsou dobré, a na druhou misku se položí jejich skutky, o kterých si myslí, že jsou zlé. (Celý článek)

 

“Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. – Efezským 5:15-16

 

Překonej svůj strach z víry

Lidé zažívají široké spektrum různých druhů strachu. Psychologové říkají, že téměř všichni se bojíme smrti; jiní mají strach ze samoty a mnohým zase nahání strach davy. Veřejné promluvy jsou taktéž častým zdrojem strachu. (Celý článek)

 

Nestydím se za evangelium

Nemyslím si, že by na světě bylo nějaké falešné náboženství, na které byli lidé nebyli pyšní. Pozoruji, že všichni, kteří se hlásí k nejrůznějším falešným náboženstvím, jsou na svou víru vždy náležitě hrdí a netají se tím. (Celý článek)

 

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe

Naše doba je charakteristická morálním relativismem, protože lidé nemají “Krále”. Myslí si, že jsou svobodní a nezávislí, ale ve skutečnosti jsou ztraceni a zmateni. Zoufale potřebují Boha, ve kterého přestali věřit. (Celý článek)

 

Jděte do celého světa a kažte evangelium

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Matouš 28:19 (Celý článek)

 

Zakoušet Boží plnost a žít evangelium

Snad každý, kdo zná Ježíše osobně, zakusil Jeho plnost. Možná to bylo v době našeho znovuzrození, možná ve svém společenství, možná v průběhu těžké zkušenosti a možná při té nejobyčejnější denní činnosti… a možná plnost zakoušíme stále… (Celý článek)

 

Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. – Marek 8:34

 

Misie: hlavou i srdcem

Co člověk, to názor, říká se. Lišíme se jeden od druhého v mnoha ohledech. Mám však za to, že k jedné věci máme všichni výraznou tendenci: k zjednodušování a nálepkování, či škatulkování lidí a věcí. Když se řekne třeba „církev“, „misie“, „zdravé společenství“, „zakládání sborů“, každý z těchto pojmů v sobě skrývá určitý potenciál k nedorozumění. (Celý článek)