Jak být misijní a jak působit misijně?

Jak být misijní a jak působit misijně? To je pro křesťana opravdu velmi důležitá otázka. A odpověď? Vezměme příklad: Mám-li někoho rád a chci-li ho potěšit nějakým dárkem, musím vědět, co potřebuje a kde to mohu sehnat, a samozřejmě musím na to mít.

Otázka „Jak být misijní?“ nás tedy vede k hlubšímu zamyšlení nad vlastními pohnutkami:

1) Mám opravdu rád lidi a chci jim skutečně pomoct, ať to stojí cokoli?

2) Vím, co je jejich největším problémem? Jsem bytostně přesvědčen o tom, že to je hřích, který člověka odděluje od Boha a strhává k věčnému zahynutí? Jsem proto přesvědčen, že každý člověk nade vše potřebuje smíření se všemohoucím, svatým a milujícím Bohem?

3) Vím, kdo může dát člověku pokoj s Bohem? Jsem si jist, že jediným prostředníkem smíření s nebeským Otcem je Boží Syn, Ježíš Kristus?

4) Vím, že jedinou cestou jak tento smír s naším Stvořitelem a Pánem získat je pokání a spolehnutí se na Boží milost?

5) Věřím, že nikoli já, ale Duch svatý skrze neomylné Písmo svaté může člověka přimět k vyznání hříchů, roznítit v něm víru v odpuštění hříchů a dát mu sílu k vítězství nad hříchem a radostnému následování Pána Ježíše Krista do posledního důsledku až do jeho království?

6) Chci vést lidi ke Kristu, abych tím něco získal, anebo aby byl znovuzrozenými lidmi do Božího království oslaven sám Bůh pro jeho svrchované jméno a jeho úžasnou milost?

Nezištná motivace v Boží službě závisí na našem vztahu k Pánu Bohu. Je sám Bůh a jeho Písmo naší největší radostí, anebo to jsou naše pomíjivé tretky a domnělé úspěchy? Základním předpokladem v každé době a za všech okolností, jak být misijní, je důvěrný vztah k Pánu Bohu. Prorok Jeremjáš adresuje samozvaným prorokům Boží výtku:

„Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků“ (Jr 23:22)

Tito proroci v Jeremjášově době byli totiž poplatní společenské náladě. Byli to prostě populisté. Těm, kteří znevažovali Pána Boha, stále říkali: „Budete mít pokoj“, a zarputilé ujišťovali: „Nedolehne na vás nic zlého“ (v. 17). Jeremjáš, věrný Božímu povolání, si nad takovými hlasateli klade otázku: „Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal?“ (v. 18).

Náš Bůh je misijní. On poslal svého Syna, který překlenul největší „kulturní“ bariéru, a to mezi nebem a zemí, aby před věčným zahynutím zachránil nás i ty, ke kterým nás posílá. Tento největší Misionář, Ježíš Kristus, posílá své lidi do světa, nikoli aby se přizpůsobili tomuto světu, ale aby mu získávali učedníky. V poslání svých učedníků Pán Ježíš vyjádřil svou moc, svou misijní vůli i svou přítomnost v životě a službě těch, které posílá. Je to vskutku velké poslání, které adresuje všem znovuzrozeným lidem do jeho království:

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28:18-20)

Prvořadým úkolem misijní práce je získávat lidi do Božího království, avšak tato služba přináší velké požehnání i pro tento svět. Děje se tak podle slov Pána Ježíše:“Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6:33). Nestranní sociologové zjišťují, že: „místa, kde v minulosti působili protestantští misionáři, jsou ve srovnání s ostatními zeměmi v průměru ekonomicky vyspělejší, mají lepší zdraví, nižší kojeneckou úmrtnost, menší míru korupce, vyšší gramotnost, dosahují vyššího vzdělanostního stupně (obzvláště u žen) a podstatně vyššího členství v nevládních a v nestátních sdruženích a asociacích.“

Chceš-li smysluplně žít, žij s Bohem a zvěstuj evangelium!

„Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod, či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování“ (2 Tm 4:1-2)

Stanislav Piętak
Prosinec 2014