Jděte do celého světa a kažte evangelium

“Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.” Marek 16:15

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Matouš 28:19

Výše citovaný text je jakýmsi imperativem či instrukcí, úkolem, který dostávají učedníci od svého Mistra. Tento verš je také nazýván Velkým posláním. Jak se ale s tímto textem můžeme vyrovnat my, lidé žijící ve 21. století? Rok 2015 je v naší církví nazván rokem Misie a Evangelizace (oba pojmy budu dále používat jako synonyma). Při vyslovení slova MISIE se může každému vybavit něco zcela jiného. Někdo si představí křižácké výpravy, během nichž byla MISIE, či šíření křesťanské zvěsti, prováděno násilným způsobem, jinému se vybaví vyprávění o misionářích, kteří riskovali, či položili své životy pro to, aby bylo evangelium šířeno do těžko dostupných míst, jiný si vzpomene na melodii písně Myšionáři. Ale o co v MISII opravdu jde?

Způsoby MISIE se od dob Křížových výprav změnily. Dnes hledáme způsoby jak evangelium srozumitelně sdělovat svému okolí. Ano, s osobní evangelizací se nám pojí mnoho otázek: jak být křesťanem, který ve svém prostředí či ve svém “životním teritoriu” dokáže žít evangelium, a když nelze jinak použít k tomu i slova? Jak se nebát říci v sekulárním prostředí – ve škole, v práci – v co věřím, co považuji za správné, bez toho aniž bych sklouzl do přehnaného moralizování a poučování? Jak netrpět „spasitelským syndromem“ v kontaktu s „ne-křesťany“? Jak se vyhnout příslovečnému „káže vodu, pije víno“? Jak nepodlehnout dojmu, že jsem již spasen, a tedy mé poznání Pána Boha je již dokonalé, a našel jsem tu nejsprávnější cestu životem, nejlepší způsob kráčení po ní, a nyní již zbývá přesvědčit, či kulantněji řečeno “evangelizovat” a “zevangelizovat” všechny ty ztracené a bloudící duše? Ano, misie či evangelizace je šíření dobré zvěsti, ale jak uvést v praxi další Ježíšův výrok „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Matouš 28:19

V obou citovaných evangelijních oddílech se dozvídáme, že evangelizace není jen “distribuce”, či rozhlašování informací, konkrétně Dobré zprávy, ale hlavně “získávání” učedníků, v němž je zahrnutý určitý proces a interakce.

Možná se některým čtenářům, stejně jako mne, nad vším výše zmíněným zatočí hlava. Možná si v oblasti misie a evangelizace někdy připadáme malí, šediví a bezvýznamní, stejně jako písničkář Cain, autor již zmiňované písně „Myšionáři“.

Avšak Ten, jenž řekl, že je s námi “po všechny dny až do skonání světa”, nás v naších dobře míněných, a občas neumělých snahách o misii, nenechá samotné, a dokáže proměnit také naše omyly a pády v něco pozitivního co může mít přesah za brány pozemského života.

Myšionáři
(Caine/Caine)

Pro takovou práci si sám Bůh volí
povahy beránčí až bůvolí…

Myšionáři jedou pouští
starší občany sednout pouští
Myšionáři kluší buší
i v Tichomoří jim srdce buší – Myšionáři
Tam kde jiní musí lodí
oni suchou nohou vodou chodí
Kde jiní mají autobus
vlastní vlastní Velkej vůz!

Dobrou zprávu tutu nesou světu
konec světa brzy je tu!
Tak ať se nikdo nebojí
čte si Písma nebo jí! – Myšionáři Myšionáři

Myšionáři běží pláží
káží ale neuráží
ohněm tančí, ledem bruslí
přiučil by se i Bruce Lee – Myšionáři
Domorodci z nich mají strach
už vraj stoja a tlučú ich pri dverách
A když Antarktidou jdou polední tmou
světlo včíl vláčí za sebou

Víš, nevidíš-li je blíž – nejspíš spíš
jednou najdou i tvou tajnou spíž
pak hostinu svatební
v ní vyhlásí a všechno sní! – Myšionáři Myšionáři

Chleba dosti, vína dosti
jen ti hosti na slavnosti
nejsou prosti nelibosti
nad tím, že je myši hostí
a tak se zlostí postí

Chcem jelita! Chcem rozpeky!
A chceme to tak navěky!
řve nejvíc ten kdo nepřišel
žel a lže že o nic nepřišel – Myšionáři Myšionáři

A chromí vidí, chudí chodí
slepí slyší, hluší tuší
a mrtví nemaj‘ mindráky
A chromí vidí, chudí chodí
slepí slyší, hluší tuší
a nazí už maj‘ tepláky
i to jsou přece zázraky!

Myšionáři se ženou kolem
se ženou, pšenicí i koukolem
A Marie že má od Táty
něco pro katy i Piláty – Myšionáři
Marné na ně líčit pasti
a vymítat je jménem vlasti
Až pohostí celou zem
zmizí se svatebním průvodem

…a pak i ty barvy přes mapy bílých míst
dvanáct plných košů a jeden čistý list
i propadlá jízdenka na parník
a sem tam uschlý – fíkovník …fíkovník…fíkovník

 David Macura