Zakoušet Boží plnost a žít evangelium

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. – Jan 10,10

Snad každý, kdo zná Ježíše osobně, zakusil Jeho plnost. Možná to bylo v době našeho znovuzrození, možná ve svém společenství, možná v průběhu těžké zkušenosti a možná při té nejobyčejnější denní činnosti…a možná plnost zakoušíme stále…Plnost je součástí Ježíšova zaslíbení, protože On přišel, aby lidé měli život v plnosti (Jan 10,10).

Pokud jsme poznali Krista, máme tu výsadu zakoušet a poznávat Kristovu lásku přesahující chápání, a to proto, abychom byli naplněni do veškeré plnosti Boží (Ef. 3,19). Z Jeho plnosti přijímáme milost za milost (Jan 1,16). Můžeme být součástí církve a společenství, které je plností Toho, který naplňuje všechno ve všech (Ef. 1,23).

V Boží přítomnosti je plnost a Bůh touží, aby jsme s Ním plnost prožívali. Jeden příběh vypráví, že můžeme být pouze korytem, skrze které proudí voda, avšak můžeme být také jezerem, které vydává z přemíry svých vod. Bůh touží po tom, aby nás i dnes naplnit přemírou Svých vod – nechme se naplnit v Jeho přítomnosti.

Když se v tichosti zamyslíme nad tím, co v plnosti Boží získáváme, nemůže nás to nechat klidnými! V mých ústech i nitru zní chvála nejvyššímu Bohu! A pak…je přirozené v plnosti Ducha, lásky a vděčnosti sdílet se s ostatními…sdílet se o dobré zprávě evangelia, Boží lásce, oběti, vítězství…dávat, mluvit, pomáhat, kdekoli a jakýmkoli způsobem. Poznání Boží plnosti, vděčnost a láska k Němu nás nenechá stát na místě.

Realizace pak nemusí být složitá. Bůh skrze nás působí všude, kde jsme. Naše otevřenost na Boží vedení nás může vést k sousedovi, spolupracovníkovi, spolužačce, kolegovi, starší paní s taškami, k taťkovi do kůlny nebo k babičce. Necháš se vést? To, že Kristus září z našich životů má být podstatou Ježíšových učedníků, které Pán Ježíš povzbuzuje, aby měli lásku jedni k druhým, aby Ho lidé mohli poznat (Jan 13,35).

Povzbuzení ze života Pána Ježíše také směřuje k druhé skutečnosti, a to propojení svědectví života se svědectvím slovem. Pán Ježíš s odvahou hlásal evangelium a často reagoval přesně na to, co daní lidé potřebovali slyšet – povzbuzení, zvěst evangelia, napomenutí nebo výzvy ke změně. Nechal se vést svým Otcem. I svět dnes potřebuje učedníky Krista, kteří se budou ptát svého Otce, jak mohu požehnat danému člověku? Jaká slova daný člověk potřebuje slyšet? Jak mu mohu přiblížit Krista? Prosí o příležitost i odvahu sdílet evangelium.

Z Božího slova dostáváme povzbuzení propojit život s evangeliem. A to je součást plnosti. On přišel, aby dal život v plnosti. Jděme, aby další lidé plnost v Kristu poznali.

Jolanta Lasotová
2015