Misijní trénink 01 v Londýně

V rámci druhého školení pod názvem „Misijní trénink 01″ jsme měli možnost vycestovat do Londýna. Cílem této cesty byla návštěva sborů, které byly v posledních deseti letech založeny nebo prošly cílenou transformací. Během našeho pobytu jsme navštívili 3 sbory anglikánské církve, ve kterých jsme se vždy setkali s místními pastory i s dalšími sborovými pracovníky.

    Misijni trenink 01-Londn-1-2Misijni trenink 01-Londn-1-3

Bylo velice zajímavé a inspirativní vyslechnout si příběhy o zakládání těchto sborů, neméně zajímavá také byla i následná společná diskuse a odpovědi na naše otázky. Celý nedělní sváteční den byl pro nás požehnaným „maratonem”, absolvovali jsme celkem 4 bohoslužby v různých částech Londýna. Každé přivítání bylo pro nás velmi milé, pro všechny účastníky bohoslužeb bylo vždy u vstupu do sálu či kostela připraveno malé pohoštění ve formě kávy, čaje a často i něco malého k zakousnutí. Tento prvek pohostinnosti velmi dobře působí na lidi, kteří se na bohoslužbách objeví poprvé, často to odbourává prvotní ostych, také je tímto dán prostor pro neformální rozhovory.

Misijni trenink 01-Londn-2-2

Důraz na pohostinnost a rodinnou atmosféru ve sboru dokládá i to, že na pohostinnost jsou v mnoha sborech vyčleňovány finance ze sborového rozpočtu. Forma a průběh bohoslužeb, které jsme navštívili, byly víceméně podobné. Každé bohoslužby byly moderovány pastorem nebo pověřeným členem sboru. Bohoslužby zde začínají cca 15 minutami společného zpěvu za doprovodu hudební skupiny v moderním stylu, pak jsou na pořadu oznámení a pozvání na různé aktivity ve sboru. Následuje kázání pastora, člena sboru nebo třeba program pro děti i dospělé ve formě krátkých scének s následnou aplikací pro život. Po kázání nebo po ukončení bohoslužeb byla vždy dána možnost, aby dopředu přišli ti, kteří vnímali potřebu přímluvných modliteb v souvislosti se zvěstovaným slovem či s jakoukoli jinou oblastí svého života. Moc se mi líbilo, že často přicházelo dopředu pro modlitbu 30-40 osob, a to zcela přirozeně. K těmto lidem pak přistupovali pastoři a další pověření pracovníci, kteří se s nimi modlili za jejich potřeby. Velmi se nám také líbily poslední večerní bohoslužby v 19h, které byly cele v režii generace třicátníků. Pobyt v Londýně byl pro nás požehnáním a povzbuzením také v tom, že jsme se zde setkali se všemi skupinami projektu „Misijní trénink 01″, kromě naší české skupiny to byla skupina ze Slovenska, Norska a Švédska, celkem kolem 80-ti osob. Je těžko napsat všechny podněty a poznatky, které jsme během pobytu v Londýně získali, ať už v oblasti zakládání sborů, práce s lidmi různých věkových skupin, vedení sboru nebo vedení služebních týmů atd. Jedno jsem si však znovu a ještě více uvědomil. Vše, co prožíváme, je Boží milost a máme dobře využít tento čas, který je nám svěřený.

Kéž bychom v našich osobních životech i sborech procházeli Boží cestou změny smýšlení, která nás povede k pravému poznání podstatných a důležitých věcí a tím i k větší oslavě našeho Pána Ježíše Krista, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel v listě Římanům 12,1-2: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Tomáš Chodura

Misijni trenink 01-Londn-4Misijni trenink 01-Londn-3

Vděčnost

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenosti a zážitky z misijního tréninku v Londýně. Jsem vděčná Pánu Bohu, že mi dal skvělou příležitost zúčastnit se tohoto výjezdu. Byl to pro mě vzácný čas. Setkali jsme se s lidmi ze Slovenska, z Norska a Švédska, kteří mají v srdci velkou touhu sloužit Bohu na nových místech. Jsem vděčná za společenství, které jsme měli mezi sebou, za vzájemné modlitby a povzbuzení, čas chval a diskuse.
Velkým obohacením pro mě byly návštěvy místních obnovených anglikánských sborů v Londýně. Milé přijetí a připravené proslovy těch, kdo vyšli, aby nastartovali růst církve tam, kde už v kostele skoro nikdo nezbyl, dávají naději do budoucna. Sbory založené na modlitbě a slově Božím jsou velkou inspirací k misijnímu působení.

Misijni trenink 01-Londn-5

Slyšeli jsme praktické rady, jak pomocí kurzů, bohoslužeb zaměřených navenek a s užitím darů pohostinství otevřeli tyto staré kostely novým lidem. Pohoštěním všechny vítají hned na začátku u vchodu, vůně kávy láká k nahlédnutí dovnitř již půl hodiny před bohoslužbou, po odpolední bohoslužbě byla někde i možnost povečeřet a tak u jídla prohloubit nově nabyté vztahy s lidmi, kteří přišli na shromáždění.
Nebáli se upravit interiér svých kostelů, které svou výzdobou často připomínaly spíše katolické svatostánky. Upravili je tak, aby to odpovídalo dnešní době; tam, kde už staré formy nikoho neoslovovaly, změnili styl a oživili shromáždění pomocí nového osvětlení či pláten s texty současných písní.

Misijni trenink 01-Londn-2-3

V Londýně je spousta anglikánských kostelů, které jsou liduprázdné, a pokud je nezíská za nemalé částky nějaký developer, naskýtá se možnost začít v nich znovu budovat církev. Vyžaduje to ovšem podporu od vedení církve. Slyšeli jsme, že v jedné části Londýna tato vůle je, v druhé ne, ale i tak je celkově díky této práci církev v tomto městě na vzestupu.
Získat nějaký prázdný pozemek ke stavbě v Londýně je nemožné, takto tomu bylo už po staletí, proto většina kostelů má i podzemní prostory (místo fary vedle) – jsou podsklepené. Kdysi tam měli i krypty, dnes je tam sociální zázemí nebo sály s kuchyňkami, obchod s knihami či kavárny.
Pro inzerci a k propagaci akcí konaných sbory využívají internet a sociální sítě, ale i tak je, a vždy bude, základem růstu osobní pozvání nevěřících přátel.
Hudba zaznívala vždy na začátku shromáždění, písně chval lákaly připojit se. Hudbou se také končilo.
V mnoha věcech došli tam, kam my v našich sborech, za což můžeme být vděčni. Krásným vrcholem kázání byla výzva k tomu, aby lidé přišli dopředu, kde bylo možno využít lidí připravených se modlit za věci, které je oslovily nebo usvědčily v čteném a kázaném slově.
Tento misijní trénink v Londýně mě neuvěřitelně povzbudil a upevnil mou víru. Jsem moc vděčná pánu Bohu za tuto zkušenost.

Romana Koteková

Misijni trenink 01-Londn-spolen foto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *