Mobilizace k modlitbě

První písmeno akronymu M.I.S.E. odkazuje na oblast nazvanou Mobilizace k modlitbě.

Modlitba je pro nás důležitá, jelikož si uvědomujeme, že i kdybychom rozvíjeli sebelepší misijní aktivity, bez Božího působení nedokážeme změnit srdce ani jednoho člověka. Pouze Pán Bůh to může učinit, a proto jej o to chceme prosit. Nezáleží, jak logické jsou naše argumenty, nebo jak trefné jsou naše výzvy, našimi slovy nedosáhneme ničeho, dokud Boží Duch nepřipraví cestu.

Modlíte se? Máte nějakou svou modlitební skupinku, kde se společně přimlouváte?

Chceme Vás pozvat k zapojení se do modlitební sítě. Pokud se přihlásíte, budou Vám zasílány modlitební náměty. Přihlásit se můžete zde
 

Níže jsou uvedeny modlitební náměty, za které se přimlouváme tento rok 2019.

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1. Tim 2, 1-2)

MODLITEBNÍ NÁMĚTY ZA VLÁDU A VEDENÍ NAŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Modleme se za naši vládu, která bude vládnout moudře a bude přínosem pro naši zemi a také za prezidenta, aby byl morální autoritou a žil ve vědomí nejvyšší autority Boha.

 • za místní zastupitele měst, vesnic i krajské zastupitele
 • za Poslaneckou sněmovnu a Senát, aby neschvalovaly nesmyslné zákony

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

 • Učme se vděčnosti a děkování za mnohé Boží dary, které bereme jako samozřejmost.
 • Děkujme za 30 let svobody a prosme, abychom ve vnější svobodě nebyli spoutáváni pouty konzumu, strachu, vlažnosti …
 • Modleme se za naši církev, abychom byli církví živou nejen podle jména, ale aby v ní byl skutečný život, který pramení z moci evangelia a Ducha svatého projevujícího se v lásce a dobrých skutcích. – Modleme se za milost k pokání, aby nás Bůh probouzel z naší vlažnosti a byl uprostřed a v centru života našich sborů a ne vně.
 • Prosme Pána, abychom neupadali jako jednotlivci a sbory do duchovní pýchy, pocitu sytosti, duchovní soběstačnosti a zaměřenosti na sebe, ale žili ve vědomí neustálé pokorné závislosti na Bohu.
 • Modleme se, aby Pán povolával z pasivních (kartotékových) členů naší církve horlivé křesťany a své služebníky, kteří by s radostí a oddaností sloužili dle svého obdarování k růstu těla Kristova, a o požehnání lidem v jejich okolí.
 • Modleme se za mládež v naší církvi, aby nepodléhala pokušením a lákadlům doby, ale žila v upřímném každodenním následování Krista.
 • Prosme za fungující a zdravé mezigenerační vztahy v našich sborech, za větší ochotu a otevřenost k učednictví a doprovázení nových křesťanů na cestě víry.

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z.S.
Děkování za:
Pána Ježíše Krista, máme v Něm spasení, věčný život, ale i to, že můžeme s Ním žít požehnaný život – dobu milosti i za služebníky na Božím díle

Prosby za:

 • probuzení mezi dětmi, mládeží i staršími
 • Biblickou školu KS, aby byla studnou trvalého probuzení
 • 300 nových pracovníků, kteří by chtěli pracovat na Božím díle
 • Biblické hodiny: o touhu po hlubším poznávání krásy Božího slova
 • XcamP: o živou zvěst Božího slova, o účastníky i přednášející, o ochranu a příznivé počasí
 • BŠP – Biblické školení pracovníků: o Ducha svatého pro přednášející i studenty
 • IDEA: o zajímavá témata článků, o moudrost při zpracovávání důležitých výzev pro křesťany

SLEZSKÁ DIAKONIE
Díky:
za možnost duchovního ztišení v modlitbě a zamyšlení se nad Božím slovem na začátku nebo v průběhu dne na středisku

 • za otevřené dveře k přinášení světla potřebným lidem

Prosby:

 • za pracovníky a dobrovolníky ve Slezské diakonii: za povolání, lásku a odvážnou víru v práci v sociálních službách
 • o moudrost pro politiky i občany, ať dokážeme v rozhodováních a každodenních situacích rozeznat pravdu a lež

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘINEC
Děkujeme za:

 • základní školu a tři mateřské školy v Třinci
 • děti a žáky, kteří se nebojí svými slovy a postoji dát najevo, že patří Pánu – pedagogy, kteří přinášejí Pána Ježíše do tříd svým chováním a slovy
 • rodiče, kteří vychovávají své děti v lásce a bázni k Pánu Bohu

Modlíme se za:

 • veškeré aktivity (Den poezie a hudby pro prarodiče; Den otevřených dveří; Děti učí děti; Přijímací zkoušky žáků 9. tříd na střední školy; Zápisy do 1. třídy – dostatek dětí, za nové rodiny mimo naše CMŠ; Zápisy do církevních mateřských škol – naplnění cílové kapacity; Sportovní olympiádu; Dětský den – radovánky)
 • za další pobočku církevní mateřské školy v Bystřici (už bylo vydáno stavební povolení)
 • vztahy – s městem Třinec,
 • s vedením 7. ZŠ,
 • požehnání pro zřizovatele SCEAV – s okolními církvemi
 • materiální oblast – rekonstrukce (toalety, podlahy, okna, střecha, odborné učebny) – budoucnost
 • Boží vůle ohledně budovy

ŠANCE PODANÁ RUKA
Prosíme o modlitby za:

 • pracovníky a dobrovolníky Šance podaná ruka
 • naše známé v léčebnách a ve vězení, kde uvěřili
 • naše ubytované v programu Šance – Nový START
 • pět manželství a jeden pár, který se připravuje
 • lidi, kteří odevzdali svůj život Kristu, a on zlomil okovy závislosti – lidi, kteří stále nezvládají svůj život a zlé touhy
 • nové lidi, kteří k nám přicházejí

EVANGELIZAČNÍ CENTRUM M.I.S.E.
Prosme za novou vlnu duchovního probuzení u jednotlivců, v rodinách, ve sborech, ve Slezsku i celé ČR.